دسته: مقالات

قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن

قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن

عنوان:  قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن تاریخ: 2023-03-10 17:43:18 | دسته بندی: قوانین شهری     قانون راجع به تأسیس وزارت آبادانی و مسکن ‌مصوب 1342.12.26 ‌ماده 1 – به منظور ایجاد …

2023/03/10 0 دیدگاه