قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن - انجمن شهرسازی ایران

قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن

صفحه اصلی > قوانین شهری : قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن
قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن

عنوان: 

قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن تاریخ: 2023-03-10 17:43:18 | دسته بندی: قوانین شهری

 

 

قانون راجع به تأسیس وزارت آبادانی و مسکن ‌مصوب 1342.12.26

‌ماده 1 – به منظور ایجاد تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرحهای ساختمانی و تهیه مسکن و همچنین جهت تهیه و اجرای طرحهای‌شهرسازی و ده‌سازی و طرحهای آبادانی وزارت آبادانی و مسکن با تشکیلات لازم برای انجام وظایف اساسی زیر تأسیس می‌گردد:
‌الف – تهیه و اجرای طرحها و برنامه‌های تهیه مسکن و خانه‌های سازمانی.
ب – تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی.
ج – اشتراک مساعی با شهرداریها به منظور تهیه و اجرای طرحهای آبادانی شهرها.
‌د – نظارت بر توسعه شهرها و اشتراک مساعی در تهیه نقشه شهر.
ه – اشتراک مساعی با مراجع و سازمانهای مربوط در تهیه و اجرای برنامه‌های ده‌سازی
و بخصوص از طریق اجرای برنامه‌های (‌خودیاری) در‌روستاها.
‌و – تنظیم موازین و مشخصات فنی برای طرحهای تهیه مسکن و امور شهرسازی و ده‌سازی و ساختمانهای دولتی.
‌ز – تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی که برای آنها سازمان مجهز دولتی وجود ندارد.

‌تبصره – تشخیص ساختمانهایی که مشمول بند ب این ماده می‌باشند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و‌پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 2 – به دولت اجازه داده می‌شود سهام بانک ملی ایران در بانک رهنی ایران را خریداری کند. از تاریخ تأسیس وزارت آبادانی و مسکن وزیر‌آبادانی و مسکن نماینده سهام دولت در این بانک خواهد بود.

‌ماده 3 – بانک ساختمانی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه عملیات بانکی خود را به تشخیص شورای پول و اعتبار طبق‌بند 2 ماده 58 قانون بانکی و پولی کشور قطع کند. بانک مزبور پس از قطع عملیات بانکی به نام سازمان مسکن به صورت یکی از مؤسسات تابعه‌وزارت آبادانی و مسکن مسئول اجرای طرحهای ساختمانی و تهیه مسکن خواهد بود. سازمان مسکن که دارای کلیه حقوق و اختیارات قانونی بانک‌ساختمانی مسئول کلیه تعهدات آن خواهند بود تسویه امور مربوط به معاملات بانکی را به بانک رهنی ایران محول خواهد کرد و بانک رهنی ایران‌تسویه امور مزبور را طبق مقررات به حساب سازمان مسکن تحت نظارت شورای پول و اعتبار انجام خواهد داد. 

‌تبصره – تغییراتی که باید به منظور فوق و برای حسن جریان امور سازمان مسکن در اساسنامه بانک ساختمانی داده شود به پیشنهاد وزارت آبادانی‌و مسکن و تصویب کمیسیون دادگستری مجلسین قابل اجرا خواهد بود. مادام که تغییرات لازم در اساسنامه مزبور به عمل نیامده است وزیر آبادانی و‌مسکن دارای اختیارات مدیر عامل بانک ساختمانی خواهد بود.

‌ماده 4 – پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن سازمان خانه‌سازی موضوع تصویبنامه شماره 824 مورخ 42.1.19 منحل و تصفیه امور آن به‌وزارت آبادانی و مسکن محول خواهد گردید پس از انجام امر تصفیه خالص دارایی سازمان مزبور به دارایی سازمان مسکن اضافه خواهد شد. 

‌تبصره – کلیه تعهداتی که تا تاریخ انحلال سازمان خانه‌سازی از طرف این سازمان و هیأت پنج نفری مذکور در تصویبنامه شماره 824 مورخ42.1.19 در حدود تصویبنامه مزبور به عمل آمده است معتبر بوده و تا مرحله انجام طبق مقررات و اختیارات مشروح در تصویبنامه مزبور به وسیله‌وزارت آبادانی و مسکن دنبال خواهد شد و برای اجرای مفاد این تبصره وزیر آبادانی و مسکن دارای کلیه اختیارات هیأت مذکور خواهد بود. 

‌ماده 5 – از تاریخ تصویب این قانون اجرای تصویبنامه شماره 25648 مورخ 1341.7.11 درباره تشکیل شورای مسکن موقوف می‌شود.

‌ماده 6 – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند برای سهمیه و اجرای طرحهای ساختمانی مورد نیاز خود موضوع بند “ب” ماده یک این قانون‌را به وزارت آبادانی و مسکن مراجعه نمایند. ‌وزارت آبادانی و مسکن طرح مورد تقاضا را تهیه و پس از تأمین اعتبار از طرف وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اجرا خواهد کرد.

‌تبصره 1 – وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند در هر مورد که مناسب تشخیص دهد تهیه و تنظیم و اجرای طرح‌های موضوع بند «ب» ماده یک این قانون را به مؤسسات مربوط واگذار نماید. 

‌تبصره 2 – وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند به مؤسسات خصوصی کمک و راهنمایی‌های لازم را به منظور اجرای طرحهای ساختمانی طبق‌آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به نماید.

‌ماده 7 – اجرای طرحهای شهرسازی موضوع تبصره ماده 19 تصویبنامه برنامه عمرانی سوم کشور و همچنین تهیه و اجرای کلیه طرحهای مربوط به‌فعالیتهای عمرانی شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه موضوع ماده 21 تصویبنامه مزبور به عهده وزارت آبادانی و‌مسکن محول می‌شود. ‌وزارت آبادانی و مسکن مکلف است برای تأمین اعتبارات لازم طرحهای مزبور را به تصویب سازمان برنامه برساند. ‌سازمان برنامه ضمن واگذاری طرحهای مزبور کلیه اسناد و مدارک مربوط را در اختیار وزارت آبادانی و مسکن قرار دهد.

‌تبصره 1 – آن عده از کارمندانی که در تاریخ تصویب این قانون در مدیریت اجرایی شهرسازی سازمان برنامه مشغول خدمت می‌باشند طبق تقاضای‌وزارت آبادانی و مسکن و توافق سازمان برنامه در این وزارت مأمور خدمت خواهند شد. وزارت آبادانی و مسکن حقوق و مزایای کارمندان مزبور را بر‌اساس آیین‌نامه استخدامی سازمان برنامه خواهد پرداخت.

‌تبصره 2 – وزارت آبادانی و مسکن مجری طرح دفاتر فنی سازمان برنامه در استانها خواهد بود.

‌ماده 8 – بنگاه مهندسی سازمان برنامه با کلیه کارکنان و اموال و اعتبارات و تعهدات خود به وزارت آبادانی و مسکن منتقل می‌شود.

‌ماده 9 – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به وسیله وزارت آبادانی و مسکن تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.‌ماده 10 – دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد. 

‌قانون فوق که مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره است در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو شمسی به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی 

‌قانون بالا در جلسه روز دوشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

 

منبع: https://www.mrud.ir/شهر-سازی/قوانين-و-مقررات-شهرسازي-و-معماري/قوانين-و-مقررات/قانون-تاسيس-وزارت-آباداني-و-مسكن

 

برچسب: قوانین

بازنشر توسط انجمن شهرسازی ایران Urbanity.ir

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
تکنیک درخت حل مسائل: راهی جهت حل مسائل پیچیده

تکنیک درخت حل مسائل: راهی جهت حل مسائل پیچیده

مقدمه:تکنیک درخت حل مسائل یک روش قدرتمند برای حل مسائل پیچیده است که در مختلف زمینه‌های علمی و فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکنیک ابتدا مسئله را به شکل یک درخت…

انواع روش های شارژ گاز کولر گازی و علائم کمبود گاز به چه صورت است؟ 

انواع روش های شارژ گاز کولر گازی و علائم کمبود گاز به چه صورت است؟ 

انواع روش های شارژ گاز کولر گازی و علائم کمبود گاز به چه صورت است؟ تقریبا بیشتر دستگاه های تهویه مطبوع، از جمله کولرهای گازی، برای انجام عمل تهویه و خنک کردن…

کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان || نمایه ISC

کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان || نمایه ISC

✅کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان || نمایه ISC 🗓۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۳www.icahu.com🎓برگزار کننده:دانشگاه هنر اسلامی تبریز باهمکاری دانشگاه های علم و صنعت، شهید بهشتی، الزهرا،…

LEGEND

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری
عنوان
ارسال کننده
تاریخ
برچسب
برچسب ها :
زمان فعلی
مقیاس مطالعه

سبد خرید شما

موردی یافت نشد
جمع فرعی تومان0
حمل دریایی تومان0
مالیات تومان0
جمع تومان0
0
دریافت نوتیفیکیشن از Urbanity.ir آیا می خواهید از جدید ترین مطالب و آموزش ها و تخفیف ها بدون سر زدن به سایت باخبر شوید؟ خیر بله