دعوت به همکاری یک شرکت شهرسازی در تهران جهت اخذ رتبه - انجمن شهرسازی ایران