هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی - انجمن شهرسازی ایران