لیست کاندیدا های متخصص و منتخب پرتال شهرسازی ایران Urbanity

کمتر از 30 ثانیه21
 عکس شما نام و نام خانوادگی کد انتخاباتی شهر(حوزه) رشته تحصیلی
عکس شماحمیدرضا بیگدلی252زنجانبرنامه ریزی شهری
عکس شمامیلاد مبارکی نوین6292تهرانشهرسازی.برنامه ریزی شهری
  • عکس شما
  • عکس شما
حسین محمدیان6494تهرانارشد برنامه ریزی شهری_مهندس عمران
عکس شمامحمد گنجه674اراکمهندسی عمران با گرایش نقشه برداری - کارشناسی ارشد میریت اجرایی
  • عکس شما
  • عکس شما
حمید رضا خوشدلی1626کرجمهندسی عمران سازه
عکس شمابهمن بابایی منفرد17شهر شالبرنامه ریزی منطقه ای ، معماری
عکس شمانادر محمدی6492تهرانشهرسازی
عکس شماعیسی مهری591گرگانشهرسازی و برنامه ریزی شهری
حبیب بیرام زاده1969تهرانبرنامه ریزی شهری
  • عکس شما
  • عکس شما
منصور منصوری2296اصفهانطراحی شهری
معصومه فروغیهشترودجغرافیا
سید حمید موسوی زادهنیشابورشهرسازی/برنامه ریزی شهری
مهدی خودستان16نودژکارشناس شهرسازی و دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مهدی خودستان16نودژکارشناس شهرسازی و دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ایرج سلیمانزادهنقدهدکتری اقتصادبا گرایش مالی _سنجی و دکتری مدیریت باگرایش گردشگری
شیرزاد محمودی آذر495مهاباددکترای شهرسازی
کورش داجمسجدسلیمانکارشناسی شهرسازی
محمد لوندوش جنکانلوماکو
صادق شیرجنگمازندران.نوشهردکتری شهرسازی
شکیبا پیشه ور151مازندران_بهشهرمهندسی شهرسازی
مرتضی کلبعلیگلپایگانمهندسی معماری
عیسی مهری591گرگانبرنامه ریزی شهری
کاطم تقی نژادگرگاندکتری تخصصی شهرسازی
سعید حیدری بزنجانی111کرماندانشجو دکتری شهرسازی
حسین رحیمی1681کرجمدیریت امور شهری
حسین رحیمی1681کرجمدیریت امور شهری
هوشنگ مهدیکامیارانشهرسازی
علی اصغر شفیعی علویجهعلویجهمدیریت اجرایی و حقوق
ناصر سرباز امام زادهشهرقدسکارشناس ارشد طراحی شهری
مهدی همتی یارم گنبدشهرستان گالیکش-شهر صادق ابادکارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
مهدی بابازادهشهرستان سلماسمهندسی شهرسازی
مهدی خودستانشهر نودژکارشناس شهرسازی و دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
عدنان دهواری آسپیچشهر محمدیمهندسی عمران
محمد رضا یوسفیشهر لواسانکارشناس ارشد مدیریت شهری
بهمن بابایی منفرد17شهر شالبرنامه ریزی منطقه ای ، معماری
محمدرضا عزتیشهر زنجانشهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری
علی عشقی چهاربرجشهر چهاربرججغرافیا و برنامه ریزی شهری
رقیه عزیزی برسری18شهر بره سر شهرستان رودبار گیلانکارشناسی ارشد شهرسازی برنامه ریزی شهری
سید سلمان احمدیسنندجارشد مدیریت و برنامه ریزی شهری
محسن قادرمرزیسنندجارشد شهرسازی-دکتری جغرافیای سیاسی
میلاد صبریسمنانشهرسازی (برنامه ریزی شهری)
منصور مولائی کهنه شهریسلماسکارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
حمیدرضا بیگدلیزنجانبرنامه ریزی شهری
محمد ابراهیم جعفریزرقانارشد شهرسازی
پژمان عبدالهی دارستانیرودبارکارشناسی ارشد شهرسازی برنامه ریزی شهری
امیر رحمانیخرم درهشهرسازی(طراحی شهری)
دلنیا عزیزیجوانرودطراحی شهری
علیرضا محمودی6544تهران، ری و تجریشبرنامه ریزی شهری
علی عسکریتهران و اراکارشد برنامه ریزی شهری
مهران فرامرزیتهراندکتری شهرسازی عضو هیات علمی دانشگاه
مائده بزرگانتهرانمهندس شهرساز کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی شهری
علیرضا زمانیتهرانکارشناس شهرسازی کارشناس ارشد مدیریت شهری
مجتبی محمدیتهرانشهرسازی
مجتبی محمدیتهرانشهرسازی
میلاد مبارکی نوین6292تهرانشهرسازی.برنامه ریزی شهری
سید وخید صادق زادهتربت جاممهندسی شهرسازی_طراحی شهری
بهزاد حیدریپرندبرنامه ریزی شهری
آزاد ممدپوربوکانجغرافیا و برنامە ریزی شهری
آزاد محمدپوربوکانجغرافیا و برنامه ریزی شهری
معاد عالی زاده عطایی18بندرعباسمهندسی شهرسازی
معاد عالی زاده عطاییبندرپلمهندسی شهرسازی
منصور صدیق نیابلوچستان-دلگان گلمورتیکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری
مصطفی سرلکباقرشهرکارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شاهین اخزریاهوازپژوهشگر ، مدرس و کارشناس شهرسازی
محمدمهدی افصحیاهوازمهندسی عمران
اعظم گوهردوستاهوازدکترای اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
علی حق نظریالشترکارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
علی حقیقت پناه1518اصفهانمدیریت شهری
منصور منصوری2296اصفهانطراحی شهری
محمد داودیاستان خوزستان _ایذهدکترای تخصصی برنامه ریزی شهری
سعد باقری نژاد16استان ایلام شهر سرابلهکارشناس شهرسازی
سعد باقری نژاد16استان ایلام شهر سرابلهکارشناسی شهرسازی
شیرزاد محمودی آذراستان آذربایجان غربی شهرستان مهاباددکترای شهرسازی
محمد گنجهاراکمهندسی عمران با گرایش نقشه برداری
احمد نیکخواهآملکارشناس ارشد عمران راه
مجتبي علي خواهآستانه اشرفيهدكتراي معماري
زکریا رسولپورآ.غ شهرستان بوکانمهندسی معماری
سید امید آقامیریMashhadدکتری شهرسازی
امیرعباس اصغری821020برنامه ریزی شهری
رقیه عزیزی برسری1809909631610کارشناسی ارشد شهرسازی -برنامه ریزی شهری
 عکس شما نام و نام خانوادگی کد انتخاباتی شهر(حوزه) رشته تحصیلی
لینک کوتاه
https://urbanity.ir /?p=1481

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.