لیست تردد خودرو های غدیر - انجمن شهرسازی ایران
۰۳ / ۰۳ / ۱۴۰۱۰۳ / ۰۳ / ۱۴۰۱

لیست تردد خودرو های غدیر

کمتر از 30 ثانیه12
نامپلاکپارکینگمجاز یا غیر جاززمانDate Createdحذف ورودی
نامپلاکپارکینگمجاز یا غیر جاززمانDate Createdحذف ورودی
لینک کوتاه
https://urbanity.ir /?p=2245

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.