مفهوم چیدمان فضا به عنوان یکی از مفاهیم جدید در حوزه ی شهرسازی در سال های اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل در مقایسه با دیگر مدل ها کمترین داده های ورودی را دارد و شما تنها با در ...