سلسله کارگاه #آنلاین کتاب های جدید و ضروری کنکور ارشد و دکتری شهرسازی   ✅ مطالعه زندگی همگانی، یان گل ✅ چگونگی تحول مکان، کاتلین مدل ✅ بازنمون طراحی شهری، امیلی تلن ✅ مدل انسجام بخشی فضاهای شهری، دکتر بهزادفر و همکاران 🔰 مدرس ۴ کتاب: دکتر محمد نظرپور ✅...