اپلیکیشن تشخیص نام گیاهان در شهر : اکثر شهرسازان در هنگام برداشت میدانی در شهر با گیاهان و درخت هایی مواجه می شوند که شاید نام انها را ندانند و در بیشتر موارد لازم است یک شهرساز نوع پوشش گیاهی سایت مورد مطالعه را تشخیص و پیشنهاد دهد. اینجاست که...