مفاهیم اولیه حقوق شهری                                                                                               حقوق رشته‌هاي حقوق به دو دسته عمده : حقوق عمومي و حقوق خصوصي؛ و از جهت ديگر به دوشاخه : حقوق داخلي و حقوق بين‌المللي تقسيم مي‌شود. در هر حال چهار رشته كلي به شرح زير مي‌توان در علم حقوق تشخيص داد :...