ضرورت تهیه پیوست کاهش خطر- برای کلیه طرح های توسعه و عمران

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 ضرورت تهیه پیوست کاهش خطر- برای کلیه طرح های توسعه و عمران ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۵:۲۷:۲۷ | مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ به پیشنهاد نماینده محترم سازمان مدیریت بحران کشور، و بنا بر بند (ح) ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مقررنمود در تهیه و تدوین […]

 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای داراب، فیروزآباد و آباده :الحاق اراضی به محدوده شهرها در راستای قانون جهش تولید مسکن

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای داراب، فیروزآباد و آباده :الحاق اراضی به محدوده شهرها در راستای قانون جهش تولید مسکن ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۵:۲۷:۱۶ | مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منبع: https://www.mrud.ir/شهرسازی-و-معماری/مصوبات-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران/مغایرت-اساسی-طرح-تفصیلی-با-طرح-جامع-شهرهای-داراب-فیروزآباد-و-آباده-الحاق-اراضی-به-محدوده-شهرها-در-راستای-قانون-جهش-تولید-مسکن برچسب: مصوبه

 اقدامات اجرائی صورت گرفته در بافت تاریخی خمینی شهر

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 اقدامات اجرائی صورت گرفته در بافت تاریخی خمینی شهر ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۵:۲۷:۰۶ | مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منبع: https://www.mrud.ir/شهرسازی-و-معماری/مصوبات-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران/اقدامات-اجرائی-صورت-گرفته-در-بافت-تاریخی-خمینی-شهر برچسب: مصوبه

 طرح جامع شهر بروجن۱

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 طرح جامع شهر بروجن۱ ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۵:۲۶:۵۶ | مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منبع: https://www.mrud.ir/شهرسازی-و-معماری/مصوبات-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران/طرح-جامع-شهر-بروجن۱ برچسب: مصوبه

 طرح جامع شهر بهشهر۱

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 طرح جامع شهر بهشهر۱ ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۵:۲۶:۴۷ | مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منبع: https://www.mrud.ir/شهرسازی-و-معماری/مصوبات-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران/طرح-جامع-شهر-بهشهر۱ برچسب: مصوبه

 احداث شهرک مسکونی در غرب شهر یزد

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 احداث شهرک مسکونی در غرب شهر یزد ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۵:۲۶:۳۶ | مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منبع: https://www.mrud.ir/شهرسازی-و-معماری/مصوبات-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران/احداث-شهرک-مسکونی-در-غرب-شهر-یزد برچسب: مصوبه