برچسب: قوانین

قانون ماده 101 شهرداریها

قانون ماده 101 شهرداریها

عنوان:  قانون ماده 101 شهرداریها تاریخ: 2023-03-10 17:44:05 | دسته بندی: قوانین شهری       تصويب نقشه‌هاي تفكيكي ماده 101ـ ادارة ثبت اسناد و دادگاه‌ها موكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي …

2023/03/10 0 دیدگاه