در ابتدا به جایگاه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد .  در یک تقسیم بندی کلی نظام حقوقی ایران  به  مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود ...