نمونه طراحی یک فضای مناسب و زیبا پر از اتفاق های هیجان انگیز برای کودکان در مقیاس متوسط در فضای عمومی شهر شانگهای که در راستای تغییر بخشی از یک محله انجام شده است. این نوع مداخله با چنین وسعتی نه تنها بر محیط شهری بلکه بر پویایی شهری کل...