در حالی که مدل "شهر 15 دقیقه ای" برنامه ریزی شهری در سطح محله را ارتقا می بخشد ، سوئد به دنبال طراح هایی برای ایجاد شهر یک دقیقه ای است!     پروژه Street Moves : سوئد قصد دارد تا سال 2030 عناصری سازگار مانند این پارکینگ و صندلی...