شهرسازی کارکردگرا

پاریس

شهرسازی کارکردگرا تعریف واژه شهرسازی و شهرسازی کارکردگرا مسائل عمده ای را مطرح می کند که اغلب به آنها پرداخته نمیشود طبق اتفاق نظر، تعریف شهرسازی در زبان محاوره ای مبنی بر اقداماتی است که در جهت سازگاری هرچه بهتر شهرها و فضاهای منطقه ای منطبق با نیازها و خواسته های افرادی که در مکانهای […]