ضرورت برگزاری دوره‌های آشنایی با قوانین و مقررات شهرسازی و قوانین شهرداری ها بر هیچکدام از متولیان مدیریت شهری پوشیده نیست و عدم اطلاع از قوانین و مقررات شهرسازی و مراجع متعدد تصویب آن و همچنین ورود افراد غیرمتخصص به این امر برای آحاد مردم ملموس بوده و غیرقابل انکار...