بازسازی خانه یک نیاز است نه خواسته. اگر خانه ای قدیمی یا تاریخی خریده اید باید بعضی چیزها را نگه داشته و بعضی چیزها را تعویض کنید. در این صورت بازسازی لازم است. خانه های قدیمی به خاطر قدمت خود زیبا هستند. بنابراین لازم نیست آن را مدرن کنید. پس...