در تمام این سال ها ما بیهوده اصفهان (Isfahan) را نصف جهان نمی خواندیم! شهر اصفهان که پس از تهران و مشهد، لقب سومین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران را یدک می کشد، در این فهرست ۳۵ تایی رتبه ی اول را کسب کرده ...