طرح مجموعه شهری تهران

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

هیأت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۸۲٫۲٫۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۶۱٫۱۰۰٫۰۲ مورخ ۱۳۸۱٫۴٫۱۵ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌،کلیات‌، مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح مجموعه شهری تهران را به شرح زیر تصویب نمود: ۱- مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن شامل شهرهای […]

ضرورت تصویب محدوده های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شورایعالی شهرسازی و معماری (مصوب۱۳۸۷)

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۵/۷/۸۷ در جریان بررسی طرح‌های جامع شهرهای آبادان و خرمشهر مقرر نمود که متن زیر جهت تصویب به هیأت محترم دولت پیشنهاد گردد: با توجه به تأثیرات متقابل کالبدی بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و … با سایر نقاط پهنه سرزمین، محدوده‌های مربوط به این مناطق […]

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی ( مصوب ۱۳۷۵)

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد ضرورت رعایت اصول و ارزش های اسلامی در طرحهای شهرسازی و معماری و همچنین تأکید معظم له در بندهای ۱۰ و ۱۲ منشور اقامه نمـاز ، بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲/۷/۷۵ تصویب و مقرر نمود اقدامات […]

لزوم تصویب محل احداث طرحها و پروژه های ملی در شورایعالی

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

با توجه به لزوم تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به طرح جامع سرزمین طبق تبصره ذیل بند (ز) از ردیف ۱ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و طرح جامع شهر طبق ردیف ۳ از ماده ۲ قانون تأسیس شورای […]

ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرحهای توسعه شهری

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۷/۲/۶۶ اصلاحیه مصوبه ۱۹/۱۱/۶۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر به تصویب رسید: ۱- شهرداریهایی که دارای طرح جامع می باشند می توانند در قبال اضافه ارزشی که برای هر یک از قطعات اراضی شهر بر اثر ضوابط منقطه بندی و تعیین تراکم […]

لزوم تصویب طرحهای ملی موثر در توسعه شهرها توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

با توجه به لزوم تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به طرح جامع سرزمین طبق تبصره ذیل بند (ز) از ردیف ۱ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و طرح جامع شهر طبق ردیف ۳ از ماده ۲ قانون تأسیس شورای […]