۰۱ / ۰۲ / ۱۴۰۰۰۱ / ۰۲ / ۱۴۰۰

پلاسما شامل ۳ ابزارک می باشد که با تنظیمات مختلف می تواند طیف گسترده ای از نیاز هایتان را رفع نماید.