همه ما شهرسازان عادت کرده ایم در نقشه های تحلیلی خود محدوده دسترسی و خدماتی یک کاربری  را با یک دایره نشان دهیم در صورتی که این روش بسیار قدیمی و اشتباه است .  برای مثال ما  شعاع عملکرد یک ایستگاه ...