cityengine فرصتی برای متفاوت بودن شما مهندسین شهرساز از سایر تخصص ها همانطور که می دانید همکنون نرم افزار های مختلفی در شهرسازی مورد استفاده قرار میگیرد و در هر دوره از زمان با ارائه شدن هر یک از نرم ...