🛑فراخوان پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه مطالعاتی و پژوهشی را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید 🔻موضوع فراخوان: تدوین طرح پیشگیری، مدیریت و کنترل سوانح در محل های پر ازدحام شهر تهران (با تاکید بر پهنه میدان امام حسین (ع) تا میدان...