به نظر شما چرا در کشور ما فضای شهری برای گروه های مختلف مناسب سازی نشده است؟ آیا یکی از دلایل آن ، تفاوت سبک زندگی مسئولین با مردم نیست؟ آیا تا به حال شهردار و یا مدیران شهری را دیده اید که با دوچرخه سر کار بروند؟ ایده زاوه...