مصوبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی بند ۳ تبصره ۱۱ لایحه بودجه۹۷ در صورتی که اراضی که بر اساس بند های یک و دو باید مسترد گردند دارای مستحدثات باشند و قلع و قمع آن ممکن نباشد با تشکیل کمیته ای ...