عباس ریاضت، رییس انجمن شهرسازان: در میان انواع فضاهای شهری، فضاهای باز عمومی دارای اهمیت ویژه‌ای از دیدگاه حیات جمعی شهروندان هستند، در حالی که فضاهای بسته عمومی دارای انضباط یا به عبارت بهتر ...