یک شرکت شهرسازی تازه تاسیس برای اخذ گرید شهرسازی به یک نفر  امتیازآور رتبه مطالعات جغرافیایی، یک مدرک شهرسازی یا برنامه شهری و منطقه ای نیاز دارد .باید از مدرک ارشدتون ۴ سال یا از مدرک لیسانس ۹ سال ...