۰۵/۰۸/۲۰۱۸, ۱۰:۲۴ – عباس ریاضت: یازدهمین جلسه: دوشنبه ۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۲۲ موضوع: تکمیل جدول ابعادآسیب پذیری(بعد زیست محیطی) در چرخه تاب آوری شهری(مرحله آمادگی) در مقابل زلزله دومین مرحله از چرخه تاب ...