نوع مقاله : علمی-پژوهشی نویسندگان 1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. 2 دانشیارگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. چکیده مناطق روستایی با توجه به ارایه ترکیبی از جاذبه‌­های گردشگری طبیعی...