اداره مطالعات و پژوهش های مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت برگزار می کند: نشست بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در رشت