🔸چرا با وجود اینکه بیش از ۶۰% اراضی رژیم صهیونیستی بیابانی است و هیچ رودخانه بزرگی در آن وجود ندارد ولی مشکل آب شرب و کشاورزی ندارند؟ چطور این رژیم توانسته است با مختصات مذکور یکی از صادرکنندگان طراز ...