به امید روزی که فرهنگ و زیر ساخت دوچرخه سواری در کشور ما نیز ایجاد و تقویت شود تا بسیاری از مشکلات فعلی اتوماتیک برطرف شود. <p >