در این روز ها همه در رابطه با زلزله و بخصوص زلزله تهران صحبت میکنند . به همه شهرسازان و برنامه ریزان و طراحان شهری و مسولین توصیه میکنم دومینو تهران فرو ریخت را بخوانند . داستان خیالی و تلخ در رابطه ...