جزوه حقوق و قوانین شهری و شهرسازی استاد نادر محمدی برای اولین بار به صورت رایگان و محدود در اینجا قرار گرفته است