لی شماعی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا با بیان اینکه، توسعه اقتصاد مولد و کارآمد، در جذب سرمایه های سرگردان به چرخه تولید اولین راهکار کنترل افزایش قیمت مسکن و بنیادی ترین عامل توسعه یافتگی...