در روزهایی که تب توپ‌های سیاه، فضای مجازی را گرفته بود، کاربران ایرانی هم از کنار نگهبان جدیدی که قطره‌های آب پیدا کرده بود، به سادگی نگذشتند؛ عکس‌های آن را منتشر می‌کردند اما نمی‌دانستند طراح آن یک ...