حرکت جالب هتل Evolution اگر در فرودگاه زیاد منتظر شده اید، این ویدئو را ببینید. راه حل خلاقانه این هتل برای حل مشکل انتظارِ کُشنده، جالب توجه است. همچنین ما می توانیم از ایده های مشابه این ، برای ...