۰۳/۰۹/۲۰۱۸, ۲۰:۰۳ – عباس ریاضت: جلسه ۲۳ : دوشنبه ۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۲۳ موضوع: تکمیل جدول ابعادآسیب پذیری(تاسیسات و تجهیزات شهری) در چرخه تاب آوری شهری(مرحله واکنش) در مقابل زلزله. مرحله واکنش: واکنش ما در ...