۰۱/۰۹/۲۰۱۸, ۲۱:۰۹ – عباس ریاضت: جلسه ۲۲ : شنبه ۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۲۳ موضوع: تکمیل جدول ابعادآسیب پذیری(ابعاد اقتصادی و مدیریتی) در چرخه تاب آوری شهری(مرحله واکنش) در مقابل زلزله. مرحله واکنش: واکنش ما در ...