۰۴/۰۹/۲۰۱۸, ۰۱:۲۰ – عباس ریاضت: جلسه ۲۴ : چهارشنبه ۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳ موضوع: تکمیل جدول در ابعاد آسیب پذیری(فرهنگی و سیاسی) در مرحله “واکنش”چرخه تاب آوری شهری در مقابل زلزله. مرحله واکنش: واکنش ما در ...