***مجموعه درسگفتارهای شهر در آستانه‌ی ۱۴۰۰، در بهمن‌ ۹۹ مدرسه هنر و ادبیات بیدار برگزار می‌کند: سیاستهای نوسازی شهری؛ تولید قلمروی مداخله  (احمد یزدانیان/ از ۱ بهمن‌ماه/ ۳ جلسه/ چهارشنبه‌ها ۱۸ تا ۲۰) https://t.me/bidarschool/373 هژمونی کنش‌گرانه در نظام‌های شهری (علی طیبی/ از ۶ بهمن‌ماه/ ۳ جلسه/ دوشنبه‌ها ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰)...