برنامه عمرانی میان مدت شهر: برنامه عمرانی شهر که برای یک دوره ۳-۱۰ ساله تهیه شده و انتخاب قطعی دوره زمانی آن را با توجه به شرایط و امکانات خاص هر شهر به پیشنهاد تهیه کننده برنامه (دستگاه تهیه کننده ...