نشست مقدمه ای بر سنن شهرسازی و برنامه ریزی فضایی در کشور هلند ، در دانشگاه آزاد واحد بین المللی کیش برگزار می شود . اگر رشته شما شهرسازی است و علاقمند هستید از سایر نشست های شهرسازی بر رو رایانه خود ...