همانطور که می‌دانیم انسان موجودی اجتماعی است و به همین دلیل است که از زمان‌های قدیم تاکنون انسان‌ها به صورت جمعی زندگی می‌کنند و به دلیل گسترش و تنوع نیاز‌ها و خدمات و تخصص‌ها، هر یک از ما ...