۲۵/۰۸/۲۰۱۸, ۲۲:۳۵ – عباس ریاضت: جلسه ۱۹ : شنبه ۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۲۳ موضوع: تکمیل جدول ابعادآسیب پذیری(بعد نهادی) در چرخه تاب آوری شهری(مرحله آمادگی) در مقابل زلزله دومین مرحله از چرخه تاب آوری ، مرحله ...