۰۸/۰۸/۲۰۱۸, ۲۳:۰۰ – عباس ریاضت: جلسه ۱۲ : چهارشنبه ۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳ موضوع: تکمیل جدول ابعادآسیب پذیری(بعد اقتصادی) در چرخه تاب آوری شهری(مرحله آمادگی) در مقابل زلزله دومین مرحله از چرخه تاب آوری ، ...