یک شرکت مهندسین مشاور در زمینه شهرسازی؛مستقر در غرب تهران در رده های شغلی زیر بصورت تمام وقت و پروژه ای استخدام می نماید:   ١-کارشناس شهرسازی یا برنامه ریزی شهری مسلط به تهیه طرحهای جامع؛تفصیلی و ...