اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

اهداف ۱- زمینه‌سازی برای متمرکز ساختن و هماهنگ نمودن و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه صنعت حمل و نقل، شهرسازی و معماری، ساختمان و مسکن، مصالح و روش‌های ساختمانی و تهیه ضوابط و مقررات، دستورالعمل و استانداردهای مربوط به آنها. ۲- توسعه و گسترش پژوهش در زمینه فناوری اطلاعات حمل و نقل، شهرسازی و معماری، […]

مصوبه شورای عالی اداری در مورد تهیه طرح آمایش سرزمین

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

شورای عالی اداری در بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۷۱/۲/۹، با توجه به سیاست عمومی برنامه اول توسعه مبنی بر تجدید تشکیلات دولت با رعایت تجانس وظایف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود: ماده ۱ـ طرح آمایش سرزمین به معنای تعیین استراتژیهای توزیع فضائی جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین، توسط سازمان برنامه و […]