۰۳/۰۸/۲۰۱۸, ۱۱:۵۰ – عباس ریاضت: دهمین جلسه: شنبه ۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲ موضوع: تکمیل جدول ابعادآسیب پذیری(بعد اجتماعی) در چرخه تاب آوری شهری(مرحله آمادگی) در مقابل زلزله دومین مرحله از چرخه تاب آوری ، ...